Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Řádné XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná ve středu 22. září 2021 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.

 

Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná ve středu 22. září 2021 od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2

Program:
 1. Kontrola zápisu z XV. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. června 2021 a XVI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 25. srpna 2021 
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do června 2021
 4. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2021 do čísla 10/2021
 5. STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 13. září 2021
 6. STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby pozemcích parc.č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43, 2591/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva, s.r.o., IČ: 07204957, Na Harfě 337/3, Praha 9, stavebníka bytových domů s komerčními prostory, podzemními garážemi a související dopravní a technické infrastruktury (Centrum Radotín) 
 7. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE (vlastníkem garáže postavené na pozemku), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021
 8. STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2564/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 2564/3 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE
 9. STA + OMH 
  I. uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 3105/7 v k.ú. Radotín se stavbou místní komunikace
  II.záměr směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16
 10. STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 963/18 v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku panu OSOBNÍ ÚDAJE za cenu určenou znaleckým posudkem
 11. STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická č.p. 221/2
 12. STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3886-172/2021 jako pozemek parc.č. 1578/10 o výměře 243 m2 (pozemek okolo bytového domu č.p. 993/15) Družstvu Na Viničkách 993/15, IČ: 60194677, se sídlem Na Viničkách 993/15, Praha-Radotín, za cenu určenou znaleckým posudkem
 13. STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem
 14. STA + OOS - znovuzvolení paní OSOBNÍ ÚDAJE, na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5
 15. Místostarosta + OMH - záměr uzavření Smlouvy o právu stavby, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín“
 16. Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., IČ: 25741101, Polní 450, Lety u Dobřichovic, a povinnou Městskou částí Praha 16, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2519 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění zařízení distribuční soustavy – přípojky nízkého napětí
 17. STA – informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
 18. Místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně
 19. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
 20. Dotazy členů zastupitelstva
 21. Diskuse - dotazy občanů
Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 - 19.30 hod.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 14.09.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 788 x