Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021

Městská část Praha 16 dnes zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2021, který bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha 16 na veřejném zasedání konaném 20. ledna 2021 od 17:00 hodin v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112. 

Tento návrh rozpočtu je na stacionární úřední desce zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Plné znění návrhu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě ve finanční sekci elektronické úřední desky na oficiálních webových stránkách městské části a k nahlédnutí v listinné podobě na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Městské části Praha 16 uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na výše uvedeném zasedání zastupitelstva.

Souhrnná rozpočtová data výdajů 2021

Rozpočet Městské části Praha 16 pro rok 2021 je navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů ve výši 115.500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 115.500 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy ve výši 115.500 tis. Kč jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (50.069 tis. Kč) a ze státního rozpočtu (21.511,9 tis. Kč), které jsou oproti minulým obdobím mírně navýšeny. Vlastní příjmy očekáváme prakticky ve stejné výši jako v minulých obdobích, tvoří je zejména:

 • Poplatky za psy
 • Poplatky z ubytování
 • Poplatky za zábor veřejného prostranství
 • Správní poplatky
 • Daň z nemovitosti
 • Příjmy z vydobytého prostoru
 • Příjmy místní knihovny a pečovatelské služby 
Na doplnění příjmové části rozpočtu a na krytí rozvojových projektů bude mimo dotačních titulů použit i převod z účtu Vedlejší hospodářské (ekonomické) činnosti MČ ve výši 24.000 tis. Kč. 


Běžné výdaje
(provozní výdaje – třída 5) jsou oproti skutečnosti roku 2020 mírně snížené. Mezi významné běžné výdaje patří zejména:

 • 5.600 tis. Kč neinvestiční příspěvek základní škole
 • 2.400 tis. Kč neinvestiční příspěvek mateřské škole
 • 1.738 tis. Kč neinvestiční příspěvek školní jídelně
 • 10.230 tis. Kč neinvestiční příspěvek a opravy v rámci technických služeb
 • 5.488,5 tis. Kč pečovatelská služba
 • 1.200 tis. Kč grantová oblast
 • 5.061,5 tis. Kč kulturní činnosti
 • 55.606,5 tis. Kč činnost místní správy a zastupitelstva MČ, včetně IT vybavení a služeb

Kapitálové výdaje (třída 6) jsou naplánovány pro rok 2021 v celkové výši 10.626 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční okruhy patří:

 • 8.165 tis. Kč oblast územního rozvoje (Centrum Koruna, Výstavba nové radnice, výkup nových pozemků)
 • 650 tis. Kč investice v oblasti silnic (Zpomalovací pás s přechodem za Albertem)
 • 1.000 tis. Kč investiční akce v oblasti bytového hospodářství (Rekonstrukce bytů a bytových domů v majetku MČ)
 • 250 tis. Kč oblast protierozní ochrany (Protipovodňové opatření Rymáň)
 • 500 tis. Kč oblast místní správy (Částečná obnova vozového parku)
Základní rozpočtová data na rok 2021

Návrh rozpočtu 2021 (pdf, 271 kB)
Příloha č. 1a  Návrh rozpočtových příjmů na rok 2021 (pdf, 192 kB)
Příloha č. 1b  Návrh rozpočtových výdajů na rok 2021 (pdf, 367 kB)
Příloha č. 2  Plán ekonomické činnosti na rok 2021(pdf, 117 kB)
Příloha č. 3  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 16 do roku 2026 (pdf, 141 kB)
Příloha č. 4  Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 (pdf, 197 kB)
Zveřejněno: 28.12.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2204 x