Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 Evidence obyvatel
 Účel zpracování evidence obyvatel 
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů osoby ohlašující pobyt na území Městské části Praha 16
 Kategorie příjemců údajů Ministerstvo vnitra ČR, ÚMČ Praha 16 
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Vydávání osobních dokladů
 Účel zpracování evidence obyvatel 
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů osoby ohlašující pobyt na území Městské části Praha 16
 Kategorie příjemců údajů Ministerstvo vnitra ČR, ÚMČ Praha 16 
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Volební seznamy
 Účel zpracování stálý seznam voličů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů občané Městské části Praha 16 starší 18 let 
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16 
 Doba uchování stále - seznam je průběžně aktualizován
 Vydávání voličských průkazů
 Účel zpracování vydávání voličských průkazů - zajištění voleb
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o voličský průkaz
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16 
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Volební komise
 Účel zpracování zajištění voleb
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů členové volebních komisí
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Matrika
 Účel zpracování matrika, jméno a příjmení a státní občanství
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení, žadatelé
 Kategorie příjemců údajů Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, soudy, pojišťovny
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Ověřování podpisů a listin
 Účel zpracování agenda ověřování podpisů a listin
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Poskytování veřejných výstupů z ISVS
 Účel zpracování ověřené výstupy z ISVS
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o ověřené výstupy z ISVS
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Přestupkové řízení
 Účel zpracování řízení o přestupcích
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci přestupkového řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16, MHMP, soudy, Policie ČR
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 Účel zpracování poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o informaci
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16, fyzické a právnické osoby (žadatelé o informace)
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Územní řízení a stavební řád
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
 ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Doprava a silniční hospodářství
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
 pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
 komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Ochrana přírody a krajiny
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Ochrana ovzduší
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Státní správa lesů
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Zemědělství
Účel zpracováníagenda podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajůúčastníci řízení
Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16
Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Odpadové hospodářství
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
 fondu, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Vodní hospodářství
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
 ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
 a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Veterinární péče
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění
 pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Ochrana zvířat proti týrání
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Rostlinolékařská péče
 Účel zpracování agenda podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách
 některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů účastníci řízení
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Myslivost a rybářství
 Účel zpracování vydávání loveckého a rybářského lístku
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Krizové řízení
 Účel zpracovánípovodňové plány vlastníků nemovitostí dle ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů osoby, které jsou vlastníky nebo obyvateli staveb ohrožených povodněmi
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Vymáhání pohledávek
 Účel zpracování vymáhání pohledávek obce dle ustanovení § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů dlužníci MČ Praha 16
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16, exekuční úřady, soudy
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Evidence daní a poplatků
 Účel zpracování evidence daní a poplatků
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje 
 Kategorie subjektu údajů plátci daní a poplatků
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Živnostenské podnikání
 Účel zpracováníživnostenský rejstřík dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o výpis z živnostenského rejstříku
Kategorie příjemců údajů  ÚMČ Praha 16, Obchodní rejstřík, finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ, MV, rejstříkové
 soudy, orgány vydávající stanovisko ke koncesi, ČOI, specializované orgány,
 správce spotřební daně
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
 Evidence zemědělských podnikatelů
 Účel zpracování evidence zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
 ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů  adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 Kategorie subjektu údajů žadatelé o výpis z evidence zemědělských podnikatelů
 Kategorie příjemců údajů ÚMČ Praha 16, ministerstvo zemědělství, finanční úřad, PSSZ, ZP
 Doba uchování dle Spisového a skartačního řádu
Dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě MČ Praha 16 
 Účel zpracovánízřizování věcných břemen, koupě, prodej, pronájem, propachtování, darování, směna, bezúplatný převod, bezúplatné nabytí, vydržení vlastnického práva v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů

adresní a identifikační údaje

 Kategorie subjektu údajůsmluvní strany
 Kategorie příjemců údajů 

ÚMČ Praha 16, Magistrát hlavního města Prahy, Katastrální úřad, na vyžádání soud, Policie ČR, finanční správa

 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Správa bytového fondu
 Účel zpracovánínájemní smlouvy, výměny bytů, přechody nájmů, ukončení nájemní smlouvy, výpovědi apod. v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajů adresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůnájemci
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16, na vyžádání soud, Policie ČR, finanční správa
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Pronájem prostor sloužících podnikání
 Účel zpracování

pronájem prostor sloužících podnikání v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůnájemci
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16, na vyžádání soud, Policie ČR, finanční správa
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Výkon samosprávy
 Účel zpracovánívýkon samosprávy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůúčastníci řízení
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16, na vyžádání soud, Policie ČR, finanční správa
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Investiční akce
 Účel zpracování

smlouvy o dílo, smlouvy o provedení stavby, smlouvy o obstarání věci, smlouvy o zřízení věcných břemen a jiné smlouvy v souvislosti s prováděním investičních akcí v souladu se

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  pozdějších předpisů

 Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůsmluvní strany, účastníci řízení, uchazeči, zhotovitelé
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, stavební úřad
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Správní řád
 Účel zpracovánířízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůúčastníci řízení
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu
 Personální a platová agenda
 Účel zpracovánízajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 Kategorie osobních údajůadresní a identifikační údaje
 Kategorie subjektu údajůzaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací, členové komisí rady a výborů zastupitelstva, členové volebních komisí, studenti vykonávající odbornou praxi
 Kategorie příjemců údajůÚMČ Praha 16, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, pojišťovna zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo vnitra ČR, vzdělávací instituce, finanční úřady, banky, inspektorát práce, Úřad práce ČR, exekutorské úřady, poskytovatel pracovně lékařských služeb, soudy, Policie ČR, žadatelé dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 Doba uchovánídle Spisového a skartačního řádu