• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 403/2 v k.ú. Radotín

  13.07.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout část pozemku par. č. 403/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16, panu P. D. V., bytem Praha-Radotín.
 • Záměr pronájmu objektu D ve stavbě Centrum Koruna

  13.07.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout objekt D ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16 o celkové výměře 394 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín Základní umělecké škole Klementa Slavického, IČO: 67360572, Zderazská 6, Praha-Radotín.
 • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 401/2 v k.ú. Radotín

  13.07.2021 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout část pozemku par. č. 401/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16, paní S. R., bytem Praha-Radotín.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 1595/1 v k.ú. Radotín

  29.06.2021 / Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 944 m2 za minimální cenu 1.840.000,- Kč (slovy: „Jedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých“) určenou Znaleckým posudkem č. 13916-1138/2021. Podmínky a termíny k vyhlášené veřejné soutěži jsou uvedeny v přiloženém oznámení.