• Záměr pronájmu části oplocení skateparku pro umístění reklamy

    05.06.2023 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 panu S. V., IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola). Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 190/2023 ze dne 31. 5. 2023.
  • Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26 v k.ú. Radotín

    04.05.2023 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 1721/4 v k.ú. Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 139/2023 ze dne 22. 3. 2023 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. IV/10/23 ze dne 24.4.2023.