Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na XVIII. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 20. října 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice, V. Balého 23/3, Praha-Radotín.


Rada městské části Praha 16
zve občany na
mimořádné XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná ve středu 20. října 2021 od 17.00 hod. v zasedací místnosti radnice, V. Balého 23/3, Praha-Radotín 

Program:
1. STA - projednání petice za omezení plánované výstavby záměru projektu Centru Radotín - etapy č. 2 na náměstí Osvoboditelů

2. STA + OMH - uzavření Kupní smlouvy se zřízením zástavního práva mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností ALT CREDIT a.s., IČO: 25160834, Hornomlýnská 1666/11, Praha 4-Kunratice (vítězem veřejné licitace), jejímž předmětem je prodej souboru pozemků parc.č. 747/1, 748, 749, 750, 751/1 a 751/2 v k.ú. Radotín, včetně stavby opěrné zdi

3. STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti parkování vozidel a manipulační plochy na pozemku parc.č. 1316/3 v k.ú. Radotín vzniklém dle Geometrického plánu č. 3853-239/2020 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnými OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE

4. Místostarosta + OMH - podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to staveb „Hasičská zbrojnice Radotín – splašková kanalizace“ a „Hasičská zbrojnice Radotín – vodovodní řad“ prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy

5. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 

6. Dotazy členů zastupitelstva

7. Diskuse - dotazy občanů


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 12.10.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 2414 x