Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. V případě, že se volič nebude v době voleb do Poslanecké sněmovny zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, má možnost hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Požádat obecní úřad příslušný dle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu může volič osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo listinným podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017.

Podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje z toho důvodu, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Úřední ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy. Při ověření podpisu u těchto správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku, neboť zákon o správních poplatcích osvobozuje od poplatků úkony pro účely využití volebního práva. Notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR mohou naopak za provedení správního úkonu ověření podpisu poplatek požadovat.

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat i v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (pro Úřad městské části Praha 16 platí datová schránka: ntsbt5z).

Pro voliče hlášené k trvalému pobytu v Praze – Radotíně vyřizuje žádosti o vydání voličského průkazu Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín.

Na stejné adrese bude zároveň i voličský průkaz předán, a to nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o jeho vydání) anebo bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad na žádost voliče, který je u daného zastupitelského úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 (pdf, 95 kB)
Zveřejněno: 30.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3217 x