NE změně územního plánu

Městská část Praha 16 se postavila proti navrhované změně územního plánu v oblasti plánovaných Radotínských jezer. Naopak připravuje vlastní podobu celé oblasti, která by měla prostor zkultivovat a přiblížit zpět k přírodě.
Jak jsme informovali v Novinách Prahy 16 č. 9/2012 i zde na webu www.praha16.eu, Magistrát hl. m. Prahy rozhodl o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn územního plánu (Z 2724/00, Z 2744/00) včetně vyhodnocení vlivů Z 2724/00 na udržitelný rozvoj území. Návrh se týká změn v oblasti plánovaných tzv. Radotínských jezer. Veřejné projednání se konalo 24. září 2012, což byl současně termín pro podání námitek a připomínek.
Radotínská radnice nadále nesouhlasí se stávajícím záměrem cílového vytvoření velkých vodních ploch na levém břehu Berounky, které by vznikly až po mnoha letech těžby štěrkopísku (viz např. Noviny Prahy 16 č. 1/2012 a 5/2012 nebo zvláštní sekce webových stránek).
Zamítavé stanovisko ze dne 19. září 2012 k aktuálně projednávané změně územního plánu se opírá o dva zásadní body: výstavba protipovodňových opatření v místech, kde dnes není co chránit (a naopak při neřešení ochrany stávajících rodinných domů, zejména v Šárově kole), a požadavek komplexního posouzení celé oblasti navrhovaných jezer z hlediska vlivu na životní prostředí.
Druhý bod je zcela zásadní a opakovaně vznášený při všech jednáních v této věci, neboť není možné posuzovat vždy jen část území odděleně, ale celou lokalitu jako celek: „Trváme na požadavku na komplexní posouzení celé oblasti navrhovaných jezer v k.ú. Radotín, Zbraslav, Lahovice, Chuchle formou dokumentace SEA a hydrotechnického posouzení celého území, které mimo jiné prověří i vliv odtěžení štěrkopísků až na skalní podloží a navrhovaných protipovodňových opatření jachetního přístavu na budoucí povodňové stavy v oblasti Radotína i na stav jezer v budoucnosti z hlediska jejich postupné kolmatace (zanášení) a stav mikroklimatu oblasti z hlediska zvýšené vlhkosti i s ohledem na provozovaný silniční okruh a zástavbu v okolí jezer,“ uvádí se v oficiálním stanovisku, které připravoval 2. zástupce starosty MČ Praha 16 Ing. Milan Bouzek.
Vyjádření dále uvádí řadu rozporů ve vyhodnocení vlivu celoměstsky významné změny č. 2724 na udržitelný rozvoj území zpracované v březnu 2012, zejména rozpor v tom, jestli posuzovat rozdíl mezi novým návrhem a stávajícím územním plánem, který již s jezery počítá (takto bylo zpracováno), nebo mezi novým návrhem a stávajícím stavem území, v němž protéká pouze řeka Berounka (požadavek radotínské radnice). 
Vedení Městské části Praha 16 má připravený vlastní návrh cílového stavu celé lokality, který vznikl na základě vývoje jednání v uplynulých letech. Měl by přispět ke kultivaci oblasti (zejména skleníkového areálu, který je v dezolátním stavu) a jejímu přiblížení přírodnímu stavu, například formou lesoparku s malými vodními plochami, systémem cyklo- a in-line stezek a cestami pro veřejnost. Díky tomu by v budoucnu lokalita mohla opravdu sloužit proklamovanému cíli, tedy jako rekreační oblast pro obyvatele hlavního města.

Stanovisko městské části k návrhu změny územního plánu (pdf, 441,2 kB) 

Zveřejněno: 03.10.2012 – Ing. Pavel Jirásek ; Přečteno 8381 x