Poskytnuté informace za rok 2020

Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020:

      1. Informace k žádosti o zaslání rozhodnutí o uložení pokuty (pdf. 249 kB)
          Příloha, Sdělení (pdf. 199 kB)
      2. Informace k žádosti o zaslání dokumentů vztahujících se  k informačnímu zařízení na parc. č. 2874/271 k. ú. Zbraslav(pdf.397 kB)
      3. Informace o tajemnících Úřadu městské části Praha 16 za období od 12.11.2000 až dosud ( pdf. 412 kB)
      4. Informace týkající se nahlížení do spisu záměru s názvem "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta
          nadjezd"
(pdf. 231 kB)

      5. Informace o počtu osob s trvalým pobytem na adrese Vrážská 1165/2, 153 00 Praha 5 - Radotín ( pdf.228 kB)
      6. Informace k žádosti o dokumenty týkající se odpovědi úřadu na sdělení MŠ Košík a odpovědi Společenství vlastníků Zbraslav 1453 
          ( pdf. 406 kB)
      7. Spolek 01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO-NARURA QUO Vadis, dotaz na dotace od roku 2012 (pdf. 239 kB)
      8. Informace o ročních výnosech z poplatků za psa v posledních pěti letech a o městském útulku (pdf.243 kB)
      9. Odpověď na žádost ke stavbě "Rozvoj areálu Zbraslav" (pdf. 231 kB)
   10. Velikosti honebních pozemků jednotlivých členů honebních společenstev (pdf. 229 kB)
   11. Informace o investičních plánech let 2020 -2022 ( pdf. 255 kB)
   12.Informace o naložení s podnětem na podezření ze spáchání přestupku dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( pdf. 334 kB)
        Příloha : Rozhodnutí k předmětné věci ( pdf. 1,85 MB)
   13. Odpověď na dotaz o nařízených mediacích rodičům ze strany sociálního odboru (pdf. 231 kB)
   14. Správní řízení 1.1.2016 - 29.2.2020 množství a námitky ( pdf. 255 kB)
   15. Podněty týkající se porušování povinností provozovatelů  stacionárního zdroje za období od 1.9.2017 do 31.5.2018 (pdf. 229 kB)
   16. Správní řízení 1.1.2006 - 31.12.2015, množství a námitky (pdf. 256 kB)
   17. Správní řízení (Stavební úřad) 1.1.2016 - 29.2.2020, množství a námitky (pdf. 314 kB)
   18. Informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území MČ Prahy 16 a
          Prahy - Lochkov
( pdf. 412 kB)
   19. Informace ke stavební činnosti za pozemku parc. č. 190,191/1 a 191/2 (pdf. 423 kB)
          Příloha: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (pdf. 421 kB)
   20. Informace z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (pdf. 671 kB)
   21. Informace ve věci stavby nazvané "Rezidence Lochkov" a stavbě nazvané " Viladomy Hvězdárna" (pdf. 251 kB)
   22. Správní řízení (Stavební úřad) 1.1.2006 - 31.12.2015, množství a námitky (pdf. 314 kB)
   23. Správní řízení 1.1.2016 -29.2.2020 , námitky podjatosti (pdf. 248 kB)
   24. Žádost o nahlédnutí do spisu ke stavbě a rekonstrukci domu v ul. Romana Blahníka (pdf. 26 kB)
   25. Sdělní k projektové dokumentaci a kolaudaci komínu domu Neumannova 1453/ 18 (pdf. 319 kB)
   26. Informace o klusácké dráze v k. ú. Velká Chuchle (pdf. 229 kB) 
   27. Informace k nepovoleným stavbám v k. ú. Lahovice (pdf. 236. kB)
          Příloha: informace ke shora uvedenému z odd. životního prostředí (pdf.230 kB)
   28. Bytový fond a privatizace (pdf. 241 kB)
   29. Informace z Rozhodnutí od 1.4. do 30.6.2020 dle zák. č. 183/2006 Sb. (pdf. 568 kB)
          Příloha, Rozhodnutí o částečném odmítnutí ( pdf. 587 kB)
   30. Informace k "terénním úpravám" na pozemku parc. č. 991/595 a pozemku parc. č. 991/679 v k.ú. Velká Chuchle  (pdf.237 kB) 
   31. Informace (kopie listin) územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů (pdf. 320 kB)
   32. Odstranění reklamních zařízení  (pdf. 244 kB)
   33. Informace z rozhodnutí vydávaných v rámci stavebního a územního řízení za období 1.7.-30.9.2020 (pdf. 410 kB)
   34. Informace k řízením dle zák.č. 183/2006 Sb., od 1.1.2016 týkající se RD na adrese Pod akáty 90, 159 00,
          Praha - Velká Chuchle
(pdf. 244 kB)
   35. Soudní spory ode dne 1.1.2010  (bezdůvodné obohacení užíváním pozemků)  (pdf. 237 kB)
   36. Sdělení k pozemku č. 1024 v k .ú. Velká Chuchle (pdf. 331 kB)
   37. Sdělení - přejezd ve Velké Chuchli po dokončení optimalizace trati Praha  Smíchov - Černošice (pdf.  302 kB)
   38. Informace týkající se reklamního poutače v ulici Václava Rady 1453/7 (pdf. 335 kB )
Vloženo: 03.01.2020 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 11.01.2021 – Jaroslava Bednářová ; Přečteno 1066 x