Poskytnuté informace za rok 2021

Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2021:


 1. Informace z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. (pdf. 411 kB)
 2. Informace o případném uzavření cyklotrasy A1. (pdf. 229 kB)
 3.  Informace týkající se  dopisu z MHMP  jako vodoprávního úřadu adresovanému na ÚMČ Praha 16 ( pdf. 227 kB)   
       Žadatel obdržel informace v celém rozsahu.   
 4.  Informace o tom, zda bylo vedeno soudní řízení ve věci vymáhání nároku žalobce z důvodu bezdůvodného obohacování
       od 1.1.2010
. ( pdf. 237 kB)
 5.  Poskytnutí kopie dopisu č.j. MHMP 13332744/2020.(pdf. 229 kB)
       Žadatel obdržel žádané v plném rozsahu.
 6. Informace o tom, zda byl  od 1.1.2014 zaznamenán případ uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence 
      (pdf. 229 kB)
 7. Informace o: založení konkrétních příspěvkových organizací, právnických osob, 3 nejvýznamnější zakázky r. 2020, způsob
      zásady transparentnosti, organizační struktura
. (pdf. 442 kB)
      Příloha: organizační struktura ÚMČ Praha 16. (pdf. 95,7 kB)
  8. Informace týkající se připojení pozemní komunikace, mimoúrovňové křížení varianta nadjezd. (pdf. 325 kB)
  9. Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů. (pdf. 248 kB)
 10. Smlouvy na užívání nemovitostí od 1.1.2010 do současnosti. ( pdf. 482 kB)
 11. Informace ve smyslu zákona o finanční kontrole: metodika, počet kontrol , případné porušení parametrů. (pdf. 232 kB)
 12. Informace týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení, stavební  ohlášení  za období
        od 1.1.2021 do 31.3.2021
(pdf. 410 kB)
 13. Stavební dokumentace  konkrétních pozemků na k. ú. Lahovice . (pdf. 250 kB)
 14. Stanoviska, územní souhlasy, rozhodnutí, povolení po 1.1.2011 (pdf. 430 kB)
 15. Dostupná dokumentace k pozemku č.p. 1316, 1316/1, k. ú. 738620 (pdf. 401 kB) (vlastní dokumentace zaslána žadateli)
 16. Zodpovězení otázek vyplývajících z Rozhodnutí  o změně užívání stavby a Kolaudačního souhlasu (pdf. 344 kB), (přílohy zaslány žadatelům)
 17.  Uvedení konkrétních důkazů, že v minulosti bylo povolení stavebním povolením pevné oplocení na konkrétních pozemcích (pdf.  413 kB)
 18. Pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou  svěřeny do správy MČ Praha 16 (pdf. 403 kB) (soupis zaslán žadateli)
               


Vloženo: 11.01.2021 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 14.06.2021 – Jaroslava Bednářová ; Přečteno 198 x