Praha 16 opět rozdělí až milion korun

Radotínská radnice i letos podpoří formou grantů přínosné projekty především těch subjektů, které pracují s místními dětmi a mládeží. V březnu rozdělená a schválená částka je 905 600 Kč, za celý rok 2016 se předpokládá přidělení až 1 milionu korun.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 30. března 2016 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury dle platných grantových pravidel. Příspěvky z rozpočtu Městské části Praha 16 mohou být poskytovány výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům (pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným samostatně od účetnictví školy), působí-li na území Radotína v oblastech volného času, sportu a kultury.

Grantová komise v letošním roce hodnotila 73 žádostí. Jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude grant poskytnut. Grant nebyl schválen pouze u 15 žádostí, v 58 případech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 905 600 Kč. Cílem poskytování grantů z rozpočtu Městské části Praha 16 je podpora celoroční činnosti subjektů a jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových skupin nebo prezentujících městskou část. Radotínská radnice se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

„Vypsání grantových řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské radnice je tradiční záležitostí, granty jsou udělovány každoročně již od roku 2005, kdy se rozdělovalo 300 tisíc Kč,“ říká starosta Mgr. Karel Hanzlík. „V letošním roce jsme zatím přidělili přes 900 tisíc korun, ale předpokládám, že nakonec bude z rozpočtu radnice vyčerpán celý 1 milion na další mimořádné projekty. Celý tento systém je možné realizovat z důvodu dlouhodobě zodpovědného hospodaření městské části.“

Radotínská radnice tradičně v gran­tovém řízení přiděluje peníze určené pro tuto oblast jednak na pořádání tradičních akcí pro širokou veřejnost, které se konají každoročně (jako je např. Ra­dotínská neckyáda, Velké ra­dotínské rodeo, boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského, Vítání jara či Big Beat Fest Pár­ty), dále pak organizacím, které pracují s mládeží.

Právě sportovní kluby a další sdru­žení se zaměřením na práci s dětmi jsou z grantů podporovány nejsilněji – jmenovitě to jsou Radotínský turistický klub, Radotínský sportovní klub, SC Rado­tín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz skautů a skautek, Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč) a další. Opomíjeny však nejsou ani organizace pracující se seniory, jako je třeba Klub aktivních a nestárnoucích.

Nejvíce finančních prostředků v letošním roce opět obdrží TJ Sokol Ra­dotín, který má také největší členskou základnu, a to 712 členů (letos má částkou 190 000 Kč podpo­řených celkem 9 projektů).

Podpora je cílena i jed­notlivě na několik mladých talentů – mezi nimi jsou na­příklad Linda Vítová, která patří k české triatlonové špičce, nebo desetiletý na­dějný cyklista Ondřej Novotný.

V ob­lasti Finance, dotace a granty, podnikání – Volnočasové aktivity, sport a kultura naleznete podrobný přehled jednotlivých žádostí i při­dělených částek.

Zveřejněno: 13.05.2016 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6539 x