Usnesení rady č.708

STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího

Číslo rady: 52
č. 708
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího.
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 60 x