Usnesení rady č.1296

STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1252/1, ostatní plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3901-250/2021 jako pozemek parc.č. 1252/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, včetně stavby bez čp/če – skladu sportovních potřeb, provozovateli sportovního areálu „nový stadion“ Radotínskému sportovnímu klubu, z.s., IČ: 45251291, U Starého stadionu 2094/11, Praha-Radotín

Číslo rady: 98
č. 1296
Ze dne 14.09.2022

rada  s o u h l a s í

se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 1252/1, ostatní plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3901-250/2021 jako pozemek parc.č. 1252/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, včetně stavby bez čp/če – skladu sportovních potřeb, provozovateli sportovního areálu „nový stadion“ Radotínskému sportovnímu klubu, z.s., IČ: 45251291, U Starého stadionu 2094/11, Praha-Radotín.
Zveřejněno: 21.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 138 x