Usnesení zastupitelstva č.8

Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího

Číslo zastupitelstva: 13
č. 8
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 210 x