Usnesení zastupitelstva č.15

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5

Číslo zastupitelstva: 14
č. 15
Ze dne 29.03.2021

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5.
Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 95 x