Vydání občanského průkazu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu Praha 16 lze podat žádost o vydání občanského průkazu a občanský průkaz převzít na adrese: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, I. patro, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předložené v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti předložte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doporučujeme vzít s sebou i rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, nebo  úmrtní list partnera vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností,
 • pokud platnost OP již skončila, je potřeba dodat ještě jeden doklad (platný cestovní doklad, rodný list, popř. řidičský průkaz)

K vydání nového občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (ve zkrácené lhůtě) je občan povinen předložit:

 • pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vyplněnou a podepsanou žádost o občanský průkaz – občan vyplňuje pouze bílé kolonky žádosti o vydání občanského průkazu,
 • dvě shodné fotografie 35 x 45 mm,
 • doklady stanovené zákonem, viz níže u konkrétních situací,
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je třeba předložit:

 • rodný list žadatele,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15 let, který si žádá sám po dovršení 15. roku věku, je třeba předložit:

 • rodný list žadatele,
 • vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele o vydání občanského průkazu, ověří úřad na jeho žádost, tento údaj.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud žádáte o zapsání rodinného stavu - oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • platný cestovní pas, popř. řidičský průkaz,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu, předložte doklad o rodinném stavu - oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství (popř. platný cestovní doklad ČR),
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu),
 • pokud žádáte o zapsání údaje o uzavření partnerství: doklad o uzavření partnerství jde-li o občana, který uzavřel partnerství. 

K vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, předkládá opatrovník:
 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • pokud žádáte o zapsání údaje o partnerství: doklad o uzavření partnerství,
 • rozhodnutí soudu o omezení na svéprávnosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem,
 • je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Doporučujeme všem občanům, aby k žádosti o vydání občanského průkazu předkládali vždy matriční doklady, ve kterých je uvedeno jejich jméno, příjmení a místo narození, což je rodný list, oddací list, doklad o uzavření partnerství a pro zápis vysokoškolských titulů a vědeckých hodností – vysokoškolské diplomy, neboť v případě zjištěných rozporů mezi údaji uvedenými v občanském průkazu a údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo evidence občanských průkazů, je občan povinen na vyžádání příslušného úřadu tyto doklady předložit. Do odstranění zjištěných rozporů není možné zaslat žádost o vydání občanského průkazu k jeho výrobě.

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech, zkontrolovány se záznamem v informačním systému evidence obyvatel a předložené doklady občanům ihned vráceny. Dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu nebo potvrzení o občanském průkazu, je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

Fotografie k vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů musí splňovat tyto požadavky: rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními, v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.

Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

Občan má možnost, k žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze příslušnému Úřadu městské části, zaslána. Pořízená fotografie musí splňovat ust. § 7 odst. 2 -5 a § 9 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Formulář pro profesionální fotografy i návod na jeho správné vyplnění naleznete na www.mvcr.cz (Úvodní strana – Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občan žádost nevyplňuje.

Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí Praha 1 – 22,  v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

Pokud je v evidenci cestovních dokladů vedena (od 01.01.2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři (naleznete na www.mvcr.cz

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky:
 • hradí se v hotovosti nebo
 • platební kartou.

Zákon č. 634/2004 Sb., položka sazebníku č. 8
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem zdarma,
 • vydání občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc zdarma,
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč ,
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá pobyt na území České republiky - 100 Kč,
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč,
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu (tzv. BOK) 100 Kč,
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zapsání titulu, vědecké hodnosti anebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu - 200 Kč,
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u jiné obce s rozšířenou působností, který žadatel uvedl v žádosti - 100 Kč.

iZměny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018 - leták Ministerstva vnitra ČR

Stručně Úplné znění