Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/vedoucího Místní knihovny Radotín. Přihlášky přijímáme nejpozději do 18. listopadu do 12 hodin.

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená starostou Městské části Praha 16
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
VEDOUCÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: URČITOU – po dobu mateřské, příp. rodičovské dovolené (případná možnost návazného setrvání v pracovním poměru)
Místo výkonu práce: Praha
Termín nástupu: 1.12.2020
Platová třída: 9.

Popis pracovní činnosti:
a) vedení a organizace chodu knihovny, odpovědnost za činnost organizační složky, hospodaření s majetkem svěřeným jí do užívání a za správnost nakládání s finančními prostředky,
b) profilování akvizice knihovního fondu s lokální působností,
c) práce s informačními technologiemi – digitalizace, e-knihy, informační databáze, vedení knižní fondu v systému Clavius,
d) public relations a propagace knihovny (včetně webových stránek a profilu na FACEBOOKu),
e) koncepce kulturní a výchovné činnosti (organizace besed, exkurzí, výstav a autorských čtení).

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady:
  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, které je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, zdravotně způsobilá a ovládá český jazyk.
2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání vysokoškolské, případně středoškolské s maturitou, obor knihovnictví, informační služby nebo obdobné zaměření,
b) znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění,
c) pokročilá znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
d) psychická odolnost a samostatnost,
e) schopnost řídit tým podřízených, organizační a komunikační dovednosti,
f) vysoká flexibilita a spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
  • praxe v oboru,
  • zkušenosti s řízením pracovního týmu,
  • znalost knihovního systému,
  • znalost anglického nebo německého jazyka.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí místní knihovny.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče,
b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
c) motivační dopis, jehož součástí bude stručná koncepce správy a rozvoje činnosti knihovny na lokální úrovni,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání,
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 18. listopadu 2020 do 12 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Irena Farníková, tel.: 234 128 460.

Oznámení bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 680/2020 ze dne 21. října 2020.

Praha 29. říjen 2020

Mgr. Karel Hanzlík
starosta
Zveřejněno: 29.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 715 x