Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
VEDOUCÍ ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO 


Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.7.2022
Platová třída: 11.

Popis pracovní činnosti:
a) vedení živnostenského úřadu – řízení a výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání vyplývajících ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, agenda vyplývající ze souvisejících právních předpisů včetně výkonu živnostenské kontroly,
b) metodická konzultační a poradenská činnost v rozsahu působnosti živnostenského úřadu,
c) koordinace zajišťování kontaktního místa Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění. 

3) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo v bakalářském studijním programu,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) znalost právních předpisů souvisejících s pracovní činností, zejména zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
d) psychická odolnost a samostatnost,
e) schopnost řídit tým podřízených, organizační a komunikační dovednosti,
f) vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) praxe v obdobné pozici či ve veřejné správě,
b) znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem (IS GINIS),
c) prokázání zvláštní odborné způsobilosti, nejlépe pro správní činnost při správě živnostenského podnikání, a to ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) motivační dopis,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona,
f) lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b), d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 26.5.2022 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200.


Praha 10. květen 2022


Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 10.05.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 1198 x