Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru občansko správního s nástupem od 1. listopadu 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 10. října 2022.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO, ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2022
Platová třída: 9. – 10. (v závislosti na splnění kvalifikačních požadavků)

Popis pracovní činnosti:
a) agenda názvů ulic, dalších veřejných prostranství a číslování budov,
b) spolupráce při přípravě a organizačním zajištění průběhu voleb,
c) agenda přestupků (řízení, projednávání a rozhodování o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění),
d) poskytování informací a další součinnost s orgány státní správy,
e) příprava souhrnných přehledů a statistik, souhrnné přehledy o poskytování informací, o stížnostech a peticích.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:
a) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) základní znalost a orientace v právních předpisech přestupkové agendy,
c) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
d) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu),
e) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita,
f) spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě,
b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, případně splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
c) řidičské oprávnění skupiny B.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 21.11.2022 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Bc. Zuzana Högerová, tel.: 234 128 240.


Praha 10. září 2022


Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 05.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 469 x