Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto výroční zprávu za rok 2008.

Počet podaných žádostí o informace: 6
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 1
   Důvod podání stížnosti: neposkytnutí informace v požadovaném termínu
   Způsob vyřízení stížnosti: po poskytnutí informace v plném rozsahu stížnost vzata zpět

V Praze dne 7.2.2009

 

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 09.02.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5167 x