Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 24. června od 17.00 hodin v Aule ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112.

 


Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná ve středu 24. června od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112 

Program:
 1. Kontrola zápisu z VIII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 18. května 2020 
 2. Kontrola plnění usnesení – Revokace VI/13/19 - STA + OMH - k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. VI/13/19 ze dne 11. září 2019 ve věci uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019
 3. STA + OE - závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019
 4. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do dubna 2020
 5. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 3/2020 do čísla 6/2020
 6. STA + OE - zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 567/2020 ze dne 6. května 2020
 7. STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 8. června 2020
 8. STA + OE – zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 15. června 2020
 9. STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a inženýrských sítí mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnými manželi Christosem a Janou Gadzurasovými, manželi Ing. Václavem a PhDr. Alenou Štikovými, Hanou Radiměřskou a Spolkem Pod Lahovskou, všichni Praha-Radotín, k tíži pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16
 10. STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Základní škola Praha -Radotín, IČ: 70874263, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
 11. STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku obecně prospěšné společnosti Radotínské, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín
 12. STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 v lokalitě ulice Zderazské
 13. STA + Ing. Farník – návrh daru pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2019
 14. I. místostarosta -  návrh na pořízení změny Územního plánu Sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 2499/1 (orná půda) a 2499/11 (orná půda) v k.ú. Radotín z SO2 a SO3 (rekreační plochy) na nové funkční využití SP (sport)
 15. II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13783/1946495 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín věcným břemenem služebnosti umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí
 16. STA – informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
 17. II. místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně
 18. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
 19. Dotazy členů zastupitelstva
 20. Diskuse - dotazy občanů

Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 – 19.30 hod.Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 16.06.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 1558 x