Zpráva o činnosti úseku kontroly za rok 2016

Zpráva o činnosti živnostenského odboru - úseku kontroly za rok 2016:     

Úsek kontroly prováděl po celý rok průběžnou kontrolu nad dodržování povinností stanovených ustanoveními podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, dozor na dodržování nařízení č. 9/2011 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly byly zaměřeny dle Plánu kontrol pro rok 2016 především na bazary, cestovní kanceláře, sídla právnických osob, dále na provozovny, stánky a oblasti prodeje lihovin a provozovny s tabákovými výrobky.

V letních měsících z podnětu MPO vyvstala potřeba zvýšeného dozoru nad prodejci potravin, zejména supermarkety a hypermarkety, především na výrobky masné a mléčné. 

V roce 2016 byla 106x provedena kontrola podnikatele (34x podnikatele-fyzické osoby a 72x podnikatele-právnické osoby). 

Z celkového počtu kontrol došlo ve 14 případech k porušení, která se týkala neohlášení zřízení nebo ukončení provozovny, v 11 případech byla provozovna nedostatečně nebo vůbec označena, v 18 případech nebylo označeno sídlo podnikatele. Z celkového počtu 106 provedených kontrol byly zjištěné nedostatky 33x vyřešeny uložením pokuty v blokovém řízení v celkové výši 83 tisíc Kč a 10x byly uloženy pokuty ve správním řízení v celkové výši 48 tisíc Kč. Úsek kontroly rušil 3x živnostenské oprávnění z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu, z toho 2x na žádost majitele objektu. Na podnět občanů byla 8x provedena místní šetření ze kterých vyplynulo, že se jedná převážně o neoprávněné umístění stánků či mobilních provozoven. 

V roce 2016 probíhaly plánované kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých se uskutečnilo celkem 12. Jedna plánovaná kontrola byla provedena ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Byla provedena kontrola akce, kterou na podzim pořádala Městská část Praha 16. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu.
Zveřejněno: 31.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3242 x