Zpráva o činnosti úseku kontroly za rok 2018

Úsek kontroly prováděl v roce 2018 kontrolu na dodržování povinností stanovených ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a dozor na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 111/1994 Sb.

Kontroly byly zaměřeny dle Plánu kontrol pro rok 2018 na stavební činnosti, péči o děti do 3 let věku v denním režimu, označení sídel podnikatelů a dodržování nařízení 9/2011 Sb., tržní řád. Na žádost nadřízených orgánů byly kontroly rozšířeny na ubytovací služby, poskytovatele krátkodobého ubytování a TAXI služeb, dále byly kontroly prováděny na základě vlastních zjištění.

 

Činnost úseku kontroly: 

V roce 2018 byla z celkového počtu 113 kontrol celkem 90x zahájena kontrola podnikatelů (19x u fyzických osob a 71x u právnických osob), 8 kontrol nebylo dosud ukončeno.

Z celkového počtu provedených kontrol byla uložena 1 pořádková pokuta, 3x bylo vedeno příkazní řízení o přestupku, 13x bylo zrušeno živnostenské oprávnění právnických osob z důvodu neprokázání sídla.

Celkem bylo uloženo 59 pokut příkazem na místě a vybráno 109.500 Kč. Byla zaplacena 1 pokuta v příkazním řízení ve výši 5.000 Kč.

Úsek kontroly řešil 1 opakovanou stížnost. Na podnět občanů nebo správních orgánů řešil 12 podnětů, přičemž 1 podnět byl postoupený na Finanční úřad – územní pracoviště Praha 4 a 1podnět byl postoupený České obchodní inspekci pro Středočeský kraj. Až do září probíhaly pravidelné kontroly s ČOI.

Byl prováděn výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert.

Zveřejněno: 24.01.2019 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 2342 x