Zpráva o povodni

Zpráva o povodni v Městské části Praha 16
Berounka a Radotínský potok
31. 5. 2013 - 13. 6. 2013

Městská část Praha 16
Zpracovala tajemnice Povodňové komise Městské části Praha 16: Dagmar Součková Mikolášková
Schválil předseda Povodňové komise Městské části Praha 16: Mgr. Karel Hanzlík 

A. Identifikační údaje
Název obce: Hlavní město Praha, Městská část Praha 16
Datum vzniku a ukončení povodně: 31. 5. 2013 až 13. 6. 2013
Vodní tok, na němž došlo k povodni: Berounka a Radotínský potok, Vltava
Postižené lokality: katastrální území Radotín
Zprávu zpracovali: Mgr. Karel Hanzlík, předseda Povodňové komise Městské části Praha 16
Dagmar Součková Mikolášková, tajemnice Povodňové komise MČ Praha 16
Datum zpracování zprávy: 14. 8. 2013

B. Situace před povodněmi

B.1 Předběžná informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013
Měsíc květen 2013 byl jako celek teplotně normální, i když se značnými teplotními výkyvy. Srážkově byl nadnormální, zejména v Čechách, kde spadlo za měsíc 110 mm srážek, což je 167 % květnového normálu. Srážky vypadávaly na různých místech při přechodu frontálních systémů od západu, často i v bouřkách. V poslední květnové dekádě se nad střední Evropou postupně vytvářela tlaková níže, která se zde udržela až do konce měsíce. Významné srážky spadly v Čechách v neděli 26. května, pak od 29. května do konce měsíce. Nejvíce byla zasažena západní část území. Hladiny toků v průběhu měsíce května kolísaly v závislosti na lokalizaci spadlých srážek. Ojediněle se vyskytly stavy odpovídající 1. SPA. Průtoky v pondělí 27. května ráno byly ještě v povodí horního Labe hluboce podprůměrné, v povodí Vltavy zhruba na úrovni květnového průměru, v povodí Berounky a horní Ohře však místy přesahovaly i 200 % květnového průměru. Zásobní prostory nádrží byly po pozdním jarním tání (významná sněhová pokrývka na horách až do poloviny dubna) a deštivém květnu poměrně naplněny, např. Želivka 99 %, Rozkoš 95 %, Lipno 87 %, Orlík 91 %, Přísečnice 100 %, retenční prostory nádrží však byly až na Nechranice zcela prázdné. Povodí byla již k pondělí 27. května v jihozápadní části republiky poměrně silně nasycená a další srážky, které do konce května vypadly, nasycení půdy v Čechách ještě zvýšily. V důsledku toho byl nástup povodní velmi rychlý.
Zdroj: Předběžná informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013, ČHMÚ

B.2 Dílčí povodí Berounky
Výraznější vzestup hladiny na Berounce v profilu Beroun byl pozorován od 30. 5. 2013. Následně docházelo k setrvalému vzestupu s dílčími kulminacemi, kdy po krátkodobém poklesu průtoku následoval vždy další vzestup vyvolaný dotokem vln z horních partií povodí od Plzně. Tyto podružné kulminace byly zaznamenány ve dnech 2. a 3. 6. 2013. Tvar hydrogramu v profilu Beroun ovlivňoval samozřejmě i průběh jednotlivých povodňových vln postupujících po Litavce. Vzestup hladiny se nakonec zastavil až 3. 6. 2013 v 22.30 hod. na úrovni vodočtu 578 cm, kterému odpovídá průtok 960 m3s-1 a doba opakování 20 let. Limit pro III. SPA byl překročen o 1,78 m. Povodňová vlna dále postupovala směrem k soutoku s Vltavou, kde při rozsáhlých rozlivech do inundací Berounka kulminovala v brzkých ranních hodinách dne 4. 6. 2013. Limnigrafická stanice Loděnice na Loděnici zaznamenala v průběhu povodně kulminační vodní stav 262 cm odpovídající průtoku 38,5 m3s-1 (Q20), a to 2. 6. 2013 v 7.20 hod. Další, již nižší kulminace následovaly 2. 6. 2013 v 21.40 hod. a 3. 6. 2013 v 22.40 hod. V zasažených obcích došlo k významným škodám na majetku. K mírnému zhoršení situace došlo na dolní Berounce ještě v samotném závěru povodňové epizody dne 11. 6. 2013 vlivem dotoku vlny z horních partií povodí (zejména příspěvek Radbuzy, Úslavy a Klabavy). Krátkodobě tak došlo k opětovnému překročení limitu pro II. SPA v profilu Beroun s kulminací 11. 6. 2013 v 15.20 hod. při průtoku 324 m3s-1 (Q1-2). Oblast dolní Berounky lze považovat za jednu z nejpostiženějších oblastí v celém povodí Berounky vůbec. Extremita povodně směrem po toku Berounky významně narůstala, na dolním toku dosáhla při kulminaci doby opakování 20 let. V postižené oblasti došlo ke značným škodám na infrastruktuře, k zaplavení množství trvale obydlených objektů, chatových osad a kolonií. Časový vývoj povodňové vlny na Berounce a extremita dosaženého kulminačního průtoku tak velmi významně a negativně ovlivnila následný průběh povodně na Vltavě v Praze i dále směrem po toku (Labe).
Zdroj: Zpráva o povodni správce vodního toku v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy červen 2013, Povodí Vltavy s. p. 

B.3 Detail limnigrafických stanic Beroun a Velká Chuchle

Detail limnigrafické stanice Beroun 

Detail limnigrafické stanice Velká Chuchle.jpg

Zdroj: ČHMÚ

B.4 Oblasti postižené povodní
Povodní bylo v Radotíně postiženo několik oblastí, nejrozsáhleji území kolem řeky Berounky. Oblast zatopená řekou Berounkou (Q20 - Q50): lokalita ulic Chrobolská, Na Rymáni, K Berounce, K Lázním, K Přívozu, Šárovo kolo, Věštínská, Výpadová, Vrážská, Přeštínská a Radotínská. Povodní zasažených nemovitostí vlivem řeky Berounky je 113.

Zasažené oblasti (pdf, 4,1 MB)

Oproti povodni z roku 2002 bylo díky realizovaným protipovodňovým opatřením na Berounce (pevná, mobilní, opatření na kanalizační síti) ochráněno rozsáhlé území tzv. Benátek (oblast kolem ulic Na Benátkách, V Parníku, U Jankovky, Věštínská) a lokalita kolem II. stupně základní školy.
Další lokality byly zasaženy Radotínským potokem, zde docházelo zejména k průsakům spodní vody do nemovitostí či byly zasaženy pozemky. Oblast zatopená Radotínským potokem (Q50): lokalita ulic Na Cikánce, Vápenná, Pod Velkým hájem, K Přívozu. Povodní zasažených nemovitostí vlivem Radotínského potoka je 5.
K rozvodnění dalšího vodního toku – Skalního potoka – došlo v lokalitě tzv. Edenu. Oblast rozvodnění Skalního potoka: ulice V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Safírová. Zde nejsou zjištěny žádné zasažené nemovitosti.

C. Průběh povodně a provedená opatření

Na základě vydané výstrahy ČHMÚ a předpovědi počasí byla povodňová komise aktivována již 31. 5. 2013 od ranních hodin. Předseda Povodňové komise Mgr. Karel Hanzlík na tomto jednání vydal pokyn k monitoringu řeky Berounky a předpokládaného hydrometerologického vývoje v pravidelném intervalu dvou hodin. O tomto jednání byla umístěna zpráva pro veřejnost, a to v místním rozhlase, na úřední desce Úřadu městské části Praha 16, na vchodové dveře radnice, dále u lávky přes řeku Berounku a také na webových stránkách s aktivním odkazem na stránky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kde byla vždy ta nejaktuálnější data. Další jednání části členů Povodňové komise Prahy 16 bylo svoláno na 14 hod. Na tomto jednání proběhlo rozdělení nočních směn a úkolů pro aktivované členy Povodňové komise. 
Dne 1. 6. 2013 byla aktivována celá Povodňová komise s nepřetržitým provozem. Po tomto jednání v 11 hodin byla vydána informační zpráva pro veřejnost o nastalém I. SPA (bdělost) a o předpokládaném hydrometeorologickém vývoji v nejbližších hodinách a dosažení na II. SPA. Tato zpráva byla opět vyvěšena na místech obvyklých, jako je úřední deska, vchodové dveře radnice, u lávky přes řeku Berounky, hlášena v místním rozhlase a umístěna na webových stránkách Městské části Praha 16.  Byly zřízeny informační krizové non-stop linky (mobilní telefon číslo 606 601 662 a pevné linky s číslem 234 128 101-102). II. SPA (pohotovost) byl vyhlášen v 18 hodin. Na jednání Povodňové komise (18.15 hod.) bylo rozhodnuto o tom, že kromě míst, kde se standardně vyvěšuje, bude učiněn pravidelný rozvoz informací a informování obyvatel v ohrožených oblastech v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy. O nepřetržité činnosti Povodňové komise Městské části Praha 16 byly telefonicky informovány okolní povodňové komise.
Vzhledem k velmi nepříznivému vývoji dle hydrometerologických předpovědí ve 20 hodin požádal předseda Povodňové komise o pomoc při pytlování Technické služby Praha - Radotín, JDSH Lochkov, Armádu ČR a dobrovolníky. Protipovodňové pytle byly použity při zabezpečování nemovitostí především v oblasti ulic Na Rymáni, Chrobolská, K Berounce, K Lázním, K Přívozu, K Cementárně, Vápenná, Na Cikánce, U Jankovky a Věštínská.
 V brzkých ranních hodinách dne 2. 6. 2013 bylo žádáno na Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy (OS KŠ HMP) o výstavbu mobilních protipovodňových opatření (PPO Etapa 006 Radotín). V ranních hodinách začala výstavba mobilních protipovodňových zábran úsekem 24-Výpadová, dále se pokračovalo 22-prolukami v ulici U Jankovky, 60-DUN U Ondřeje, 68-U školy a 90-ulice U školy-K Lázním. Stavba PPO probíhala za dozoru tří techniků ze Správy služeb hlavního města Prahy a pomoci Jednotek sboru dobrovolných hasičů Radotín, Lochkov, Zbraslav, Nebušice a Armády ČR. Kompletní mobilní protipovodňová opatření byla dostavěna v pozdních odpoledních hodinách.
Na základě předpovědi a rychlého vývoje celé situace byl předsedou Povodňové komise vyhlášen III. SPA (ohrožení) dne 2. 6. 2013v 7 hodin. Byla učiněna příprava na zřízení evakuačních středisek, která byla zřízena ve Sportovní hale Radotín a v Sokolovně TJ Sokol Radotín. Dalšími podpůrnými evakuačními místy se staly Dům s pečovatelskou službou (K Cementárně) a Hotelový dům. Proběhla řízená i samovolná evakuace osob v ohrožených oblastech Na Rymáni, ulice K Lázním, K Přívozu a Šárovo kolo. Dále byla Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. provedena opatření na kanalizační síti.
Pravidelně byla veřejnost informována na místech obvyklých, rozhlasem a webových stránkách. Informace o situaci byla také pravidelně zasílána na OS KŠ MHMP a okolním povodňovým komisím.
Následující den 3. 6. 1013 proběhla evakuace ulic Výpadová, Vrážská a Přeštínská včetně průmyslového areálu. Z preventivních důvodů bylo rozhodnuto o evakuaci Domu s pečovatelskou službou Na Benátkách do Domu s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně.  Dále se v nepřetržitém provozu Povodňová komise MČ Praha 16 snažila zajišťovat maximální informovanost veřejnosti o průběhu a stavu vzniklé povodně, koordinovala dopravu a průjezd městské části zkomplikovaný kompletní dostavbou PPO, která uzavřela páteřní komunikace při průjezdu Radotínem (Výpadová, Vrážská). Střežení evakuovaných oblastí zajišťovala Policie České republiky a Městská policie hlavního města Prahy ve spolupráci s Armádou České republiky. Povodňová komise Městské části Praha 16 rozhodla o informování občanů chráněných PPO o možných rizicích. Intenzívně musela být se správcem pražské kanalizační sítě řešena nefunkčnost čerpacích stanic splaškové kanalizace.
Kulminace řeky Berounky v Radotíně nastala 4. 6. 2013 ve 4 hod. ráno (stav na lati 195,68 m), v Berouně dosáhla výška hladiny 559 cm a průtok řeky 1060 m3s-1 4. 6. 2013 ve 3 hod. ráno. V tuto dobu 4. 6. 2013 ve 4 hod.řeka Vltava dosáhla svého maxima na limnigrafu ve Velké Chuchli při průtoku 3200 m3s-1 (Q50, 3440 m3).
V návaznosti na vznikající potřeby občanů zasažených povodní bylo zřízeno dne 5. 6. 2013 Výdejní místo v budově Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a. Zde byla i přijímána humanitární pomoc jednak od organizací a firem, ale také od drobných dárců. Operativně byla rozvážena humanitární pomoc do jednotlivých postižených oblastí. Provoz výdejního centra byl ukončen až dne 19. 6. 2013. Městská část Praha 16 obdržela prostřednictvím OS KŠ HMP část vyžádané materiální pomoci a vysoušeče, které byly po opadnutí vody distribuovány do postižených nemovitostí.
Na základě příznivého vývoje na vodních tocích a prognóz byl stav ohrožení (III. SPA) odvolán dne 6. 6. 2013 v 7 hod. a k témuž okamžiku vyhlášen stav pohotovosti (II. SPA). Stav pohotovosti (II. SPA) byl odvolán dne 12. 6. 2013 v 16 hodin.
Demontáž veškerých mobilních protipovodňových opatření proběhla dne 12. 6. 2013, v souběhu s tím byla rušena jednotlivá opatření na kanalizační síti a následně řešeno zprovoznění celého přečerpávacího systému splaškové kanalizace z Radotína do městské kanalizační sítě na pravém břehu Vltavy.
Povodňová komise na svém jednání dne 8. 6. 2013 rozhodla o zřízení zvláštního Povodňového účtu – č. ú. 6015-2000861379/0800, VS 040613. Vybraná částka bude sloužit na likvidaci následků povodně a bude rozdělena fyzickým osobám postiženým povodní.
Městská část Praha 16 dále uspořádala Benefiční multižánrový koncert (25. 6. 2013, Sokolovna Radotín), jehož výtěžek byl v plné výši převeden na zřízený Povodňový účet. Městská část Praha 16 dále předpokládá posílení Povodňového účtu z vlastního rozpočtu.

Zřízená evakuační centra:
Sokolovna: ubytováno 37 evakuovaných.
Sportovní hala: ubytováno 27 evakuovaných.
Dům s pečovatelskou službou (Na Benátkách): 14 evakuovaných (5 osob ubytováno do DPS K Cementárně, 9 osob bylo zajištěno rodinami).
Hotelový dům: krátkodobě ubytováni dobrovolní hasiči zasahující při odstraňování následků po povodni, 2 osoby po ukončení činnosti hlavních evakuačních center a čtyřčlenná rodina odstraňující následky povodní ve svém bytě.
Po celou dobu zajišťovala Městská část Praha 16 v součinnosti se Školní jídelnou Praha - Radotín a Ivo Synkem stravování pro evakuované, členy Povodňové komise MČ Praha 16 a Krizového štábu MČ Praha 16, všechny zasahující záchranné složky (Policie České republiky, Městská policie hlavního města Prahy, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Armáda České republiky – vojáci i aktivní zálohy –, zasahující dobrovolné hasičské jednotky) a dobrovolníky.

Velké poděkování patří všem spolupracujícím subjektům a dárcům.
Grafy znázorňující vývoj na vodních tocích:
graf Beroun - hladina (pdf, 34,3 kB)
graf Beroun - průtok (pdf, 33 kB)
graf Radotín (pdf, 33,6 kB)
graf Vltava - Velká Chuchle (pdf, 29,7 kB)

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod
V územích Městské části Praha 16 postižených povodní byla poznamenána především dopravní infrastruktura. Narušena byla funkčnost místních komunikací, zejména v ulici Šárovo kolo a cyklostezka A1 Vltava levobřežní vedoucí intravilánem k. ú. Radotín podél řeky Berounky. Dále byl narušen přírodní protipovodňový val v západní části Městské části Praha 16, který ochraňuje lokalitu Na Rymáni, a zděný protipovodňový val chránicí objekty v Šárově kole. Oba slouží k ochraně uvedených lokalit do úrovně výše vody Q30 na řece Berounce.
Odhad výše škody způsobené Městské části Praha 16 činí cca 8, 5 mil. Kč.
Další škody jdoucí do výše stovek milionů korun byly způsobeny v objektech určených k bydlení a rekreaci (zejména rodinné a bytové domy a chaty) a v rozsáhlém nechráněném průmyslovém areálu rozkládajícím se ve východní části Radotína. Jen v případě škod na strojích a zařízení odhadovaná částka převyšuje 100 milionů Kč. 
Předběžný odhad škod zpracovaný do souhrnné přehledné tabulky tvoří přílohu V. této Zprávy.

E. Návrh na odstranění následků povodně
Při odstraňování bezprostředních následků povodně byl požádán správce toků Berounka a Radotínský potok – Povodí Vltavy s. p. – o vyčištění koryta obou vodních toků. Zásadní roli při likvidaci všech povodňových škod sehrály Technické služby Praha - Radotín, které měly na starosti nejen fyzickou likvidaci škod, ale nasazení vlastní techniky a koordinaci s dalšími subjekty.
S Úřadem práce České republiky byla operativně dohodnuta spolupráce a následně uzavřena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, v rámci níž bylo do Radotína vysláno až 10 pracovníků na bezprostřední likvidaci povodňových škod.
Vyvstala potřeba na obnovu a realizaci protipovodňových opatření v oblasti Na Rymáni a Šárovo kolo, která sloužila k ochraně před vodou na úrovni přibližně Q30 od řeky Berounky.
Dalším návrhem je předběžná příprava dopravních opatření při dalším výskytu povodní. V současné době již probíhají jednání MČ Praha 16 s Magistrátem hl. m. Prahy, Středočeským krajem, s městy Berounem a Černošicemi a Policií České republiky o stanovení uzavírek a objízdných tras v době instalovaní mobilních protipovodňových opatření přes páteřní komunikace v Radotíně, kvůli nimž je městská část zcela uzavřena.
Opatření ze strany Městské části Praha 16 budou provedena především v personálním navýšení počtu členů Povodňové komise a zlepšení jejich vybavení, dále přípravě vyhovujících prostor pro jednání Povodňové komise a Krizového štábu Městské části Praha 16. Tyto návrhy budou zohledněny při aktualizaci Povodňového plánu Městské části Praha 16.
Jako zásadní se jeví zlepšení vzájemné součinnosti a komunikace s ostatními povodňovými orgány, především pak ze strany Magistrátu hlavního města Prahy a Povodňové komise hl. m. Prahy. Při povodni v červnu 2013 byla velmi problematická nedostatečná a chronicky opožděná podpora a pomoc ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, potažmo Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy, a to nejen při vyžádání, přípravě a výstavbě mobilních PPO. Vyrozumění ze strany Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy neprobíhalo na požadované e-mail adresy call centra Městské části Praha 16. Chaoticky a se zpožděním probíhalo informování Povodňové komise MČ Praha 16 o aktuálním vývoji a predikci, informování občanů ze strany hlavního města včetně nepochopitelného nevyužití sirén umístěných na různých objektech v Radotíně. Jako zásadní se jeví sjednocení postupu při vydávání a distribuci prostřednictvím Správy služeb hl. m. Prahy. Distribuce požadovaných prostředků a pomoci byla vázána na vlastní vyzvedávání a odvoz na předem určených místech, což v praxi znamenalo velké komplikace a opakované vázání techniky a pracovníků Prahy 16 k obstarávání těchto prostředků jinými cestami nebo jejich dovoz z centrálních skladů, což v situaci řady uzavřených komunikací metropole a delších objízdných tras znamenalo zbytečné hodinové prodlevy. 

Fotogalerie

Zveřejněno: 14.10.2013 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 8294 x