PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Knihovník/knihovnice Místní knihovny Radotín
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: 03.05.2021 - 30.06.2023
Firma: Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16
Adresa: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená starostou Městské části Praha 16 vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE MÍSTNÍ KNIHOVNY RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: URČITOU - do 30. 6. 2023
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 3. 5. 2021
Platová třída: 8.

Popis pracovní činnosti:

provádění knihovnických prací spojených s přímým stykem s čtenáři Místní knihovny Radotín, a to zejména: přihlašování nových čtenářů a udržování evidence stávajících čtenářů, zpřístupňování dokumentů z knihovního fondu knihovny, poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, provádění úprav již zpracovaného fondu v systému Tritius, spolupráce s ostatními knihovnicemi při ochraně knihovního fondu

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla 18 let věku, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, zdravotně způsobilá a ovládá český jazyk.

2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání středoškolské s maturitou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet),
c) psychická odolnost a samostatnost,
d) schopnost pracovat v týmu,
e) spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:
a) praxe v oboru,
b) znalost knihovního systému Tritius,
c) vzdělání v oboru knihovnictví, informační služby nebo obdobného zaměření.

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
g) přátelské prostředí menšího pracovního kolektivu organizační složky Městské části Praha 16.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče,
b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklad o dosažení požadované odborné způsobilosti.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 26. dubna 2021 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Sabina Krejčí, telefon: 234 128 460.

Praha 7. duben 2021


Mgr. Karel Hanzlík
starosta