Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
24.01.202008.02.2020
Oznámení Protipovodňová opatření v průmyslovém areálu Praha - Radotín, Opatření na kanalizaci, Praha 5 - Radotín, Výpadová
23.01.202009.02.2020
Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č. p. 1368/27, náměstí Osvoboditelů o výměře 63 m2 a části pozemku par. č. 915/1 o výměře 710 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16 Soukromé mateřské škole a základní škole Petrklíč, IČO: 71340858, náměstí Osvoboditelů 1368/27, Praha-Radotín.
23.01.202028.02.2020
Konkursní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Praha - Radotín Předpokládaný nástup 1.8.2020. Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16 nejpozději do 28. února 2020 do 12.00 hodin.
16.01.202031.01.2020
Opatření Zbynická Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Zbynická v rámci skládky palivového dřeva v Praze 16
15.01.202030.01.2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2286/13 v k.ú. Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem a v případě nezájmu dalším subjektům formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemku. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 10. 2019 usnesením č. 416/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/16/19.
15.01.202030.01.2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 368/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/14/19.
15.01.202030.01.2020
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemků parc.č. 747/1, 748, 749, 750, 751/1 a 751/2 v k.ú. Radotín, včetně stavby opěrné zdi, jako jednoho celku jednomu zájemci formou vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemků se stavbou. Tento záměr prodeje pozemků byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 10. 2019 usnesením č. 423/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/15/19.
14.01.202030.01.2020
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru optimalizace trati Černošice Ministerstvo životního prostředí zahajuje zjišťovací řízení k záměru optimalizace trati Černošice
14.01.202007.04.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízena - asistenka starostky MČ Praha Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - asistentka starostky
14.01.202004.02.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník MC Praha Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník
03.01.202031.01.2021
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách https://www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace. Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019.
03.01.202031.12.2020
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.