Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
720 52 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu na zapůjčení bytu č. 6 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Mgr. Tomáši Hurábovi, Praha-Uhříněves s rodinou, a to po dobu výkonu povolání na Základní škole Praha-Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 18. listopadu 2020
719 52 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 12 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 26 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Bohumile Nimsové, Praha-Radotín středa 18. listopadu 2020
718 52 Radní Ing. Farník + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/10 v k.ú. Radotín pro umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň středa 18. listopadu 2020
717 52 Radní Ing. Farník + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na službu „Dodávka odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16“ a na podpis smlouvy s vítězným uchazečem středa 18. listopadu 2020
716 52 Místostarosta + OMH - k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 18. listopadu 2020
715 52 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Smlouvě budoucí o koupi nemovitých 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 věcí č. 4184/2018 ze dne 8. dubna 2019, uzavřené mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností archlin s.r.o., IČ: 06281524, Křenova 438/6, Praha 6-Veleslavín, jehož předmětem je změna názvu budoucí kupní společnosti a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí středa 18. listopadu 2020
714 52 Místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 2. pololetí školního roku 2019/2020 středa 18. listopadu 2020
713 52 STA + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucí Místní knihovny Radotín na dobu určitou a stanovení jejího platu středa 18. listopadu 2020
712 52 STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně případného finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí středa 18. listopadu 2020
711 52 STA + OMH - bezúplatný převod hasičského cisternového automobilu IVECO Magirus z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín, do vlastnictví Obce Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Třebotov středa 18. listopadu 2020
710 52 STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví organizační složce státu Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 1595/62, Praha 2 a do užívání hasičské stanice č. 8 - Radotín, V Sudech 511/1, Praha-Radotín středa 18. listopadu 2020
709 52 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „c“ o výměře 240 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „d“ o výměře 79 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 18. listopadu 2020
708 52 STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího středa 18. listopadu 2020
707 52 STA + OE - příprava návrhu zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 středa 18. listopadu 2020
706 51 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020 středa 4. listopadu 2020
705 51 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020 středa 4. listopadu 2020
704 51 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020 středa 4. listopadu 2020
703 51 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Máriu Bačenkovi, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt středa 4. listopadu 2020
702 51 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Adamu Bažantovi, Praha-Radotín středa 4. listopadu 2020
701 51 Radní Ing. Farník + OMH (SON) – prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 29 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ing. Janě Morsteinové, Praha-Radotín středa 4. listopadu 2020
700 51 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1, Praha-Radotín po zemřelé Anně Škaroupkové na syna Eugena Škaroupku, Praha-Radotín středa 4. listopadu 2020
699 51 Místostarosta + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení „Tribuna KS Koruna Praha-Radotín“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 4. listopadu 2020
698 51 Místostarosta + OMH - podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to stavby „Splašková kanalizace Šárovo kolo v Praze – Radotíně“, prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy středa 4. listopadu 2020
697 51 STA + OMH (SON) - záměr na výpůjčku nemovitosti Hasičské zbrojnice, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín vypůjčiteli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín středa 4. listopadu 2020
696 51 STA + OMH - plán zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16 – Radotín v období 2020 - 2021 středa 4. listopadu 2020
695 51 STA + OMH - podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha-Městskou policií hlavního města Prahy středa 4. listopadu 2020
694 51 STA + OE - prominutí úhrady za pronájem reklamní plochy za rok 2020 pro právnickou osobu Pražské Benátky, s.r.o., IČ: 25759051, se sídlem: Platnéřská 4, Praha 1, které v souvislosti s realizací projektu „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ a tím spojené uzavírce části Karlické ulice nebylo umožněno plně využívat pronajímané reklamní plochy středa 4. listopadu 2020
693 51 STA + OE - poskytnutí finančního daru organizaci Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. středa 4. listopadu 2020
692 51 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 10/2020 do čísla 12/2020 středa 4. listopadu 2020
691 51 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 12/2020 středa 4. listopadu 2020
12345...