Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
825 58 TAJ – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění středa 24. února 2021
824 58 TAJ + OMH - schválení účetního odpisového plánu movitého a nemovitého majetku Městské části Praha 16 na rok 2021 středa 24. února 2021
823 58 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Sídliště, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Petře Rakové, Praha-Radotín, a to po dobu trvání pracovního poměru na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín středa 24. února 2021
822 58 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené na dobu šesti měsíců na pronájem bytu č. 16 o velikosti 3+1, Praha-Radotín mezi pronajímatelem Městskou části Praha 16 a Ing. Jindrou Zábranskou, Praha-Radotín středa 24. února 2021
821 58 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 357/10 v k.ú. Radotín mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň, za účelem umístění Z-BOXu středa 24. února 2021
820 58 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 24. února 2021
819 58 Místostarosta + OMH - uzavření smlouvy na dopracování podrobné studie úpravy lávky v Praze -Radotíně pro vyhlášení výběrového řízení formou Desing and Build středa 24. února 2021
818 58 STA + Kino Radotín - uzavření smluv o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl mezi Městskou částí Praha 16 provozující Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha-Radotín a filmovými distributory středa 24. února 2021
817 58 STA + KÚ (Personální úsek) - přiznání osobního příplatku vedoucí Místní knihovny Radotín středa 24. února 2021
816 58 STA + KÚ (ÚKŘ) - předložení připomínek k novému digitálnímu povodňovému plánu Městské části Praha 16, a to před posuzováním souladu s digitálním povodňovým plánem hlavního města Prahy středa 24. února 2021
815 58 STA + KÚ (ÚKŘ) - předložení připomínek k novému digitálnímu povodňovému plánu Městské části Praha 16, a to před posuzováním souladu s digitálním povodňovým plánem hlavního města Prahy středa 24. února 2021
814 58 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě – zemědělskému pachtu č. 3647/2015 ze dne 10. listopadu 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. května 2016 mezi propachtovatelem Městskou částí Praha 16 a pachtýřem Antonínem Bejlkem, IČ: 47001283, Karlštejnská 35, Třebotov-Solopisky, jehož předmětem je propachtování pozemku parc.č. 3113/1, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 3275 m2 a snížení výměry propachtovaného pozemku parc.č. 1477, orná půda v k.ú. Radotín o 220 m2 středa 24. února 2021
813 58 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Vinohrady 62/6, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Simoně Rudolfové, Praha-Radotín, za účelem uskladnění nábytku středa 24. února 2021
812 58 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Vinohrady 62/6, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní MgA. Zuzaně Onufrákové, Praha-Radotín, za účelem poskytování služeb a poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny středa 24. února 2021
811 58 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemci Radmilou Pavlíčkovou, Javorník a Ing. Josefem Pavlíčkem, Praha 3-Žižkov, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1477, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 220 m2 za účelem užívání jako zahrady středa 24. února 2021
810 58 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Pavlem Markem, Černošice, jejímž předmětem je prodej pozemků pod zděnými garážemi v jeho vlastnictví parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 středa 24. února 2021
809 58 STA + OE - prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 středa 24. února 2021
808 57 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 8 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Tomáši Holubovi, 252 28 Černošice, a to po dobu působení u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, stanice 8, V Sudech 1, Praha-Radotín středa 10. února 2021
807 57 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 8 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 9 zvláštního určení o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu Ladislavu Krčmářovi, Praha-Radotín středa 10. února 2021
806 57 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 7 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 3 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Věře Pavlátové, Praha-Radotín středa 10. února 2021
805 57 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 5 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 32 zvláštního určení o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Haně Hurisové, Praha-Radotín středa 10. února 2021
804 57 Místostarosta - schválení doby funkčního období členů správní rady a členů dozorčí rady Radotínské o.p.s. pro rok 2021 středa 10. února 2021
803 57 Místostarosta + OMH - uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením a pro výběr zhotovitele na stavbu „Parkovací dům Radotín“ středa 10. února 2021
802 57 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - žádost Sdružení českého autosportu, Vrážská 1498, Praha-Radotín zastoupeného předsedou klubu Eduardem Paterou o souhlas s konáním závodu automobilů do vrchu v termínu 26. června 2021 středa 10. února 2021
801 57 STA + OMH (SON) - finanční vyrovnání za movité věci společnosti ARROSTO Group s. r. o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2-Vinohrady středa 10. února 2021
800 57 STA + OMH - uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 16 a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., IČ: 45241538, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je umístění a provozování přístřešku na zastávce MHD Prvomájová na pozemku parc.č. 2596 v k.ú. Radotín středa 10. února 2021
799 57 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2021 středa 10. února 2021
719a 57 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 12 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 26 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Bohumile Nimsové, Praha-Radotín středa 10. února 2021
798 56 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 36 o velikosti 1+kk, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Petru Chvátalovi, Praha-Radotín středa 27. ledna 2021
797 56 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 4628/2020 mezi Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 středa 27. ledna 2021
12