Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
998 72 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6010574/01 KOSOŘ-V-PZ_0464 VELKÝ HÁJ, OBNOVA NN mezi budoucí oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, a budoucí povinnou Městskou částí Praha 16, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 2518, 2519 a 1744/6 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí středa 15. září 2021
997 72 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4785/2021 na zhotovení akce „Havarijní oprava střechy objektu Místní knihovny Radotín“ mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem společností ALEGRA s.r.o., IČ: 27406806, Švábky 52/2, Praha 8–Libeň, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce, včetně navýšení ceny díla středa 15. září 2021
996 72 Místostarosta + OE - navýšení stravného v příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín s účinností od 1. září 2021 středa 15. září 2021
995 72 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení 2 kusů interaktivního zařízení MultiBoard středa 15. září 2021
994 72 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 15. září 2021
993 72 STA + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby pozemcích parc.č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43, 2591/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva, s.r.o., IČ: 07204957, Na Harfě 337/3, Praha 9, stavebníka bytových domů s komerčními prostory, podzemními garážemi a související dopravní a technické infrastruktury (Centrum Radotín) středa 15. září 2021
992 72 STA + OE - úprava ceny za hlášení v místním rozhlase středa 15. září 2021
991 72 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2021 do čísla 10/2021 středa 15. září 2021
990 71 OOS – Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství středa 1. září 2021
989 71 Radní Bc. Baráková + OMH (SON) - záměr na výpůjčku prostor v části objektu A ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín spolku RAdoušek, z. s., Zbynická 1566/7, Praha-Radotín, za účelem provozování a koordinace komunitní kavárny včetně navazujících činností středa 1. září 2021
988 71 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na rok 2021 středa 1. září 2021
987 71 Místostarosta + OMH - udělení souhlasu Radotínskému sportovnímu klubu, z. s. s umístěním stavby „Tribuna pro beach volejbal“ na pozemku parc. č. 1252/4 v k. ú. Radotín, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené správě Městské části Praha 16 středa 1. září 2021
986 71 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4596/2019 na zhotovení akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“, se společností ALBET stavební, s.r.o., IČ: 27139891, Vrážská 144, Praha - Radotín středa 1. září 2021
985 71 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1108/28 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 společnosti PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, za účelem umístění a provozování výdejního zařízení PPL Parcelbox středa 1. září 2021
984 71 STA + OMH - záměr uzavření Smlouvy o právu stavby, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín středa 1. září 2021
983 71 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 1. září 2021
982 71 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4129/2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností U NÁS CAFFÉ s.r.o., IČ: 05321778, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady středa 1. září 2021
981 71 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 středa 1. září 2021
980 71 STA + OMH - uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 3105/7 v k.ú. Radotín se stavbou místní komunikace středa 1. září 2021
979 71 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 10/2021 středa 1. září 2021
978 70 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 3 o velikosti 2+1, Sídliště 1061/1, Praha-Radotín za byt č. 3 o velikosti 3+1, Sídliště 1062/2, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 11. srpna 2021
977 70 Místostarosta + OMH - podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to staveb „Hasičská zbrojnice Radotín – splašková kanalizace“ a „Hasičská zbrojnice Radotín – vodovodní řad“ prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy středa 11. srpna 2021
976 70 Místostarosta + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Lávka přes Berounku v Radotíně - Design & Build“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 11. srpna 2021
975 70 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3886-172/2021 jako pozemek parc.č. 1578/10 o výměře 243 m2 (pozemek okolo bytového domu č.p. 993/15) Družstvu Na Viničkách 993/15, IČ: 60194677, se sídlem Na Viničkách 993/15, Praha-Radotín, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 11. srpna 2021
974 70 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 963/18 v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku panu OSOBNÍ ÚDAJE za cenu určenou znaleckým posudkem středa 11. srpna 2021
973 70 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 403/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 11. srpna 2021
950a 70 STA + OMH (SON) – II. revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 950/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci návrhu záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 48 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE a uskutečnění nového návrhu záměru na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín o celkové výměře 88,5 m2 sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 11. srpna 2021
949a 70 STA + OMH (SON) – revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 949/2021 ze dne 30. června 2021 ve věci na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021 a uskutečnění nového návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpnu 2021 středa 11. srpna 2021
972 69 Radní Ing. Šiška + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Výsadby stromů Praha 16 – Radotín, podzim 2021“ a k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 28. července 2021
971 69 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy č. VBP/S24/2154634 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Hlavním městem Prahou zastoupeným Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Řásnovka 770/8, Praha 1, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 942/2, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí středa 28. července 2021
12345...