Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1243 90 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - souhlas Městské části Praha 16 k zapojení se do Výzvy č. 02_20_082 Místní akční plány rozvoje vzdělávání III a se spolufinancováním ve výši 5 % z celkově získané dotace z rozpočtu městské části středa 8. června 2022
1242 90 Místostarosta – souhlas s připomínkami Městské části Praha 16 k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy středa 8. června 2022
1241 90 Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4838/2021 uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem díla „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ společností Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989, Přívozní 114/2, Lovosice, jehož předmětem je navýšení ceny středa 8. června 2022
1240 90 Místostarosta + OE - přijetí daru ve výši 5.000 Kč od pana OSOBNÍ ÚDAJE pro Základní školu Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 8. června 2022
1239 90 Místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na vybudování mlhoviště v Mateřské škole Kulíšek středa 8. června 2022
1238 90 STA + Místní knihovna Radotín - změna otevírací doby Místní knihovny Radotín v období od 1. července do 31. srpna 2022 středa 8. června 2022
1237 90 STA + OMH (SON) - udělení souhlasu k pronájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí v objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100, Praha-Radotín na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi společností Ortho Pro s. r. o., IČ: 29042127, Sídliště 1100, Praha-Radotín a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to společnosti PP Ortho s. r. o., IČ: 14274191, se sídlem Magistrů 168/2, Praha-Michle, za účelem provozování ortopedické ambulantní péče středa 8. června 2022
1236 90 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 402/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 8. června 2022
1235 90 STA + OMH – záměr uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny středa 8. června 2022
1234 90 STA + OE – úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 5/2022 středa 8. června 2022
1233 89 TAJ + OMH - uzavření smlouvy o poskytování služeb mobilní komunikace mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem společností O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 středa 25. května 2022
1232 89 Radní Ing. Farník - dary pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2021 středa 25. května 2022
1231 89 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - žádost Soukromé mateřské školy a základní školy Petrklíč, náměstí Osvoboditelů 1368, Praha-Radotín o souhlas se zřízením a provozováním dětské skupiny „Klíček“ pro 15 dětí do věku 3 let středa 25. května 2022
1230 89 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 25. května 2022
1229 89 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 25. května 2022
1228 89 STA + KKCK - navýšení ceny příspěvku od Městské části Praha 16 na zájezd pořádaný pro radotínské seniory dne 22. června 2022 středa 25. května 2022
1227 89 STA + OMH – vyhlášení výsledku poptávkového řízení a uzavření smlouvy v rámci „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ s agenturou Martin Břeň, IČ: 66486279, K přístavišti 604, Praha 5-Zbraslav středa 25. května 2022
1226 89 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. května 2022
1225 89 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 4722/2021 uzavřené dne 29. ledna 2021 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Praha 4-Michle, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31. března 2023 středa 25. května 2022
1224 89 STA + OMH – uzavření Smlouvy o zajištění stravování mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem Compass Group Czech Republic s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Praha 7, jejímž předmětem je dočasné zajištění stravovacích služeb klientům Pečovatelské služby Praha-Radotín středa 25. května 2022
1223 89 STA + OE – navýšení finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 16 na oběd radotínským seniorům využívající stravovací zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c a k návrhu navýšení celkové ceny obědů pro seniory z důvodu zdražení energií a potravin středa 25. května 2022
1222 89 STA + OE – navýšení finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 16 na oběd radotínským seniorům využívající stravovací zařízení v DPS, K Cementárně 1522/1c a k návrhu navýšení celkové ceny obědů pro seniory z důvodu zdražení energií a potravin středa 25. května 2022
1221 89 STA + OE - změna odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 25. května 2022
1220 89 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 2/2022 až číslo 4/2022 středa 25. května 2022
1219 89 STA + OE – závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021 středa 25. května 2022
1218 88 TAJ - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na „14 kusů informačních tabulí pro Naučnou stezku Radotín“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 11. května 2022
1217 88 TAJ + KÚ (PÚ) - jmenování vedoucí Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 středa 11. května 2022
1216 88 Radní Ing. Šiška + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na zprostředkovatele prodeje pozemku parc.č. 1718/5 zapsaného na LV 1919 pro k.ú. Radotín formou elektronické aukce a na podpis smlouvy s vítězným uchazečem středa 11. května 2022
1215 88 Místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 1. pololetí školního roku 2021/2022 středa 11. května 2022
1214 88 STA + Místní knihovna Radotín - prominutí registračního poplatku do Místní knihovny Radotín pro žáky prvních tříd Základní školy Praha - Radotín středa 11. května 2022
12345...