Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
17 14 Odsouhlasení usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 29. března 2021
16 14 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 29. března 2021
15 14 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 pondělí 29. března 2021
14 14 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2021 pondělí 29. března 2021
13 14 I. uznání vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16 II. koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 pondělí 29. března 2021
12 14 Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1706/13 o výměře 8 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 do podílového spoluvlastnictví Ing. Drahoslavy Šťovíčkové a Ing. Martina Šťovíčka, Praha-Radotín, v souvislosti s nápravou chybného zákresu do pozemkové mapy a následně i do digitální katastrální mapy pondělí 29. března 2021
11 14 Uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 12554-2332/2020 pondělí 29. března 2021
10 14 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností Lipno nature s.r.o., IČ: 01816896, Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2830/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 396 m2 pondělí 29. března 2021
9 14 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Pavlem Markem, Černošice, jejímž předmětem je prodej pozemků pod zděnými garážemi v jeho vlastnictví parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 pondělí 29. března 2021
8 14 Podání žádosti o: I. odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu silnice parc.č. 99/4, 942/2, 2511/19 a 2589/2 v k.ú. Radotín a pozemku pod cyklostezkou A1 parc.č. 1435/7 v k.ú. Radotín; II. svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemkům typu ostatní komunikace parc.č. 25/45, 1272/2, 1277/2, 1530/29, 1539/6, 1540/4, 1686/3, 1768/5, 2524/1, 2554/6, 2566/5 a 2625/2 v k.ú. Radotín pondělí 29. března 2021
7 14 Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 pondělí 29. března 2021
6 14 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 1. března 2021 pondělí 29. března 2021
5 14 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 15. února 2021 a 15. března 2021 pondělí 29. března 2021
4 14 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 1/2021 do čísla 3/2021 pondělí 29. března 2021
3 14 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2020 pondělí 29. března 2021
2 14 Kontrola plnění usnesení pondělí 29. března 2021
1 14 Kontrola zápisu z XIII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. ledna 2021 pondělí 29. března 2021
19 13 Odsouhlasení usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
18 13 Informace o investiční výstavbě v Radotíně středa 20. ledna 2021
17 13 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
16 13 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 20. ledna 2021
15 13 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, k tíži pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín středa 20. ledna 2021
14 13 Záměr směny pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně případného finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí středa 20. ledna 2021
13 13 I. Záměr směny části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Praha-Radotín, Otakara Šupáčka, Řevnice a Dany Šupáčkové, Řevnice, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 II. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi budoucí první směňující Městskou částí Praha 16 a budoucími druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové středa 20. ledna 2021
12 13 Záměr prodeje pozemků parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi staveb bez čp/če - zděných garáží postavených na pozemcích panu Pavlovi Markovi, Černošice středa 20. ledna 2021
11 13 Bezúplatný převod hasičského cisternového automobilu IVECO Magirus z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín, do vlastnictví Obce Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Třebotov středa 20. ledna 2021
10 13 Bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví organizační složky státu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 1595/62, Praha 2 a do užívání hasičské stanice č. 8 - Radotín, V Sudech 511/1, Praha-Radotín středa 20. ledna 2021
9 13 Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Lukášem Koubkem, Praha-Radotín, a Jitkou Koubkovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2628/12 o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2312/13 o výměře 17 m2 ve společném jmění manželů Koubkových, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 20. ledna 2021
8 13 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího středa 20. ledna 2021
7 13 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. prosince 2020 středa 20. ledna 2021
12